PHP Composer Įdiegimas

Reikalavimas:

  • PHP 5.6+

ĮSPĖJIMAS: patariame nenaudoti composer su root teisėmis, nes galite sugadinti serverį.

Įdiegimas:

Parsiunčiame instaliacijos failą:
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
Patkrinime failą palei jo SHA384 parašą:
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
  • Norint turėti prieiga globaliai (rekomenduojama):
    php composer-setup.php --install-dir=/usr/bin/ --filename=composer
  • Prieiga localiai:
    php composer-setup.php
Ištriname nebereikalingą instaliacijos failą:
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Naudojimas:

* Globaliai:
composer <KOMANDA>
* Localiai:
php composer.phar <KOMANDA>
Sign In or Register to comment.